Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego została powołana aktem notarialnym z dnia 26 lipca 1989 r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi w dniu 19.12.1989 r.

1. Cele Fundacji są następujące:

 1. wspieranie działalności Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności jego działalności naukowo-badawczej,
 2. podejmowanie działań na rzecz gospodarczego wykorzystania osiągnięć naukowo-badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 3. upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji,
 2. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 3. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 4. przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych na potrzeby Uniwersytetu Wrocławskiego stosownie do dokonanych uzgodnień i zgodnie z wieloletnimi i rocznymi planami działalności Fundacji,
 5. współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą,
 6. wspieranie działalności polskich placówek naukowych,
 7. organizowanie i finansowanie:
  - konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
  - konkursów na prace naukowe,
  - stypendiów dla pracowników naukowych i studentów,
 8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji.

Zarząd Fundacji:

 1. prof. dr hab. Ziemowit Popowicz – Prezes Zarządu
 2. dr Lech Poprawski - V-ce Prezes Zarządu
 3. prof. dr hab. Janusz Degler
 4. prof. dr hab. Władysław Dynak

 

Statut Fundacji PDF

Statut Fundacji PDF